Tuyển sinh

- Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2024 (Tải xuống).

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2024 (Tải xuống).

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2024 (Tải xuống).

- Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2024 (Tải xuống).

- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học ĐH ngành CNKTĐ-ĐT hình thức VLVH năm 2022. (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2023 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2023 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2023 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học chuyên ngành HTĐ năm 2023 (Tải xuống)

- Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học ĐH ngành CNKTĐ-ĐT hình thức VLVH năm 2021 (Tải xuống) 

- Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học Chuyên ngành Hệ Thống Điện năm 2022 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học Chuyên ngành Hệ Thống Điện năm 2022 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học Chuyên ngành Hệ Thống Điện năm 2022 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ Vừa làm vừa học Chuyên ngành Hệ Thống Điện năm 2022 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học Chuyên ngành Công nghệ Thông tin năm 2022 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học Chuyên ngành Công nghệ Thông tin năm 2022 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển Liên thông CĐ lên ĐH hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển Liên thông TC lên ĐH hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển ĐH hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển VB2 hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

Bạn cần hỗ trợ?