Tuyển sinh

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển Liên thông CĐ lên ĐH hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển Liên thông TC lên ĐH hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển ĐH hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Danh sách trúng tuyển VB2 hệ VLVH đợt 1 - năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

- Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (Tải xuống)

Bạn cần hỗ trợ?