Giới thiệu

I. Chức năng

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ không chính quy và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo dài hạn không chính quy

1.1. Công tác tuyển sinh

- Chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu đào tạo ở các địa phương, nhà máy, các điện lực...

- Tiếp nhận nhu cầu liên kết đào tạo tại chức ở các địa phương và nhu cầu đào tạo tại chức tại trường, tham mưu cho BGH quyết định số lượng đào tạo hàng năm và phân phối số lượng lớp đào tạo tại trường và các cơ sở ngoài Trường.

- Xây dựng quy trình tổ chức mở lớp liên kết đào tạo hợp đồng với địa phương và các cơ sở ngoài Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Lập kế hoạch tuyển sinh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức lớp luyện thi tuyển sinh đại học vừa học vừa làm tại trường và các địa phương (khi có yêu cầu).

- Thường trực tổ chức công tác tuyển sinh, giải quyết khiếu nại và những vấn đề liên quan về tuyển sinh.

- Soạn thảo hợp đồng đào tạo trình Ban giám hiệu ký với các cơ sở.

- Phối hợp với thanh tra đào tạo kiểm tra các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ liên quan của sinh viên mới trúng tuyển.

1.2. Công tác tổ chức đào tạo

- Phân lớp và tổ chức lễ khai giảng;

- Phối hợp với phòng đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm của hệ tại chức;

- Thông báo kế hoạch đào tạo năm học mới cho sinh viên trước khi kết thúc năm học cũ;

- Cấp giấy triệu tập từng kỳ cho sinh viên theo kế hoạch đào tạo năm học;

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp;

- Đối với các lớp học đào tạo liên kết ở các đơn vị ngoài Trường, dự thảo kinh phí đào tạo cho từng học kỳ và chịu trách nhiệm về việc thu học phí chuyển về trường;

- Cùng thanh tra giáo dục kiểm tra quá trình giảng dạy của giáo viên ở cả trong Trường và cơ sở ngoài Trường;

- Phối hợp với thư viện và giáo viên để cung cấp tài liệu, giáo trình kịp thời cho sinh viên.

1.3. Công tác tổ chức và quản lý sinh viên

- Hoàn chỉnh, lưu trữ và quản lý các loại hồ sơ của sinh viên;

- Phổ biến và hướng dẫn sinh viên đầu khóa học tập nội quy, quy chế và những quy định của Bộ và của Trường; phối hợp cùng phòng QTĐS để sắp xếp chỗ ở cho sinh viên; đôn đốc sinh viên đóng học phí;

- Giải quyết các vấn đề có liên quan tới hồ sơ sinh viên: Thừa lệnh Hiệu trưởng xác nhận lý lịch, xác nhận sinh viên làm các thủ tục mua vé xe buýt, vay vốn....

- Quản lý theo dõi kết quả học tập của sinh viên; phối hợp với phòng CTHSSV và các đơn vị liên quan xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên báo cáo với BGH phê duyệt;

- Nghiên cứu triển khai và thực hiện các chính sách của Nhà nước, nội quy, quy chế của Bộ, của Trường đối với sinh viên.

1.4. Công tác tốt nghiệp ra trường

- Thường trực xét lên lớp, làm đồ án tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên;

- Tổ chức các buổi lễ giao đề tài tốt nghiệp, lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Làm thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp trở về cơ quan và địa phương nơi công tác.

2. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo hệ bồi dưỡng và ngắn hạn

Công tác tổ chức      

- Là đầu mối giữa nhà trường và đơn vị có nhu cầu đào tạo;

- Thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng;

- Tổ chức quản lý lớp học;

- Phối hợp và thông báo nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong Trường;

- Tổng kết và báo cáo khoá học.

Công tác quản lý đào tạo

- Xây dựng đề cương, chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu của khoá học;

- Xây dựng kế hoạch và tiến độ đào tạo;

- Chọn, mời giáo viên;

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi đánh giá chất lượng của các khoá học;

- Tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho học viên;

- Phối hợp với phòng KHTC xây dựng các phương án thanh quyết toán;

- Đầu mối thanh quyết toán các hợp đồng đào tạo.

3. Công tác khác

- Nghiên cứu và làm thủ tục mở các hệ đào tạo không chính quy và hình thức đào tạo không chính quy của các ngành được phép đào tạo của Trường trình cơ quan cấp trên phê duyệt;

- Cuối mỗi kỳ học, thống kê khối lượng thực hiện công tác đào tạo cho giáo viên và lao động hợp đồng giảng dạy các lớp do khoa đào tạo tại chức quản lý và chuyển cho phòng đào tạo tập hợp để thanh lý hợp đồng và quyết toán cho giáo viên;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

- Lập báo cáo tổng kết đánh giá, báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu về đào tạo không chính quy theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

III. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Phạm Văn Hải

Giám đốc

01694846699

2

Lê Thị Hòa

P.Giám đốc

0983013827

3

Nguyễn Thế Long

Giảng viên

0972705988

4

Hoàng Thu Hòa

Giảng viên

0904980345

5

Nguyễn Tuấn Cường

Chuyên viên

0917765588

6

Phạm Thu Thủy

Chuyên viên

01674115161

Bạn cần hỗ trợ?